fbpx

Regulamin Mistrzostw Polski

Zgłoś turniej

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI RUMMIKUB 2019

Spis treści:

I. Postanowienia ogólne

II. Nagrody

III. Zasady uczestnictwa i reklamacje

IV. Przetwarzanie danych osobowych

V.  Eliminacje  i Finał

I. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Organizator – „TM Toys” s z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4B
w Szczecinie, 70-653 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035010,

b) Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin MISTRZOSTWA POLSKI W RUMMIKUB 2019”, dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie rummikub.pl

c) Mistrzostwa Polski Rummikub – turniej organizowany przez TM Toys sp. z o.o., którego zastosowanie znajdują zasady określone w Regulaminie składający się z dwóch etapów: eliminacji:

i finału – Finału Mistrzostw Rummikub w Warszawie – 30.11.2019 w Warszawie  podczas Planszówek na Narodowym.

d) Turniej – I Etap (Eliminacje) – pierwszy etap turnieju, Rozgrywki organizowane przez Partnerów zgodnie z zasadami przeprowadzenia uregulowany Regulaminem, jego celem jest wyłonienie max. 40 Uczestników, którzy wezmą udział w Finale,

e) Finał – drugi etap turnieju, którego zasady przeprowadzenia reguluje Regulamin, w którym udział bierze 48 Uczestników, w tym: Uczestnicy wyłonieni w Eliminacjach –) oraz Uczestnicy wyłonieni w odrębnych rozgrywkach Rummikub, tj.  Mistrzostwach Szkół Rummikub, przeprowadzonych do 15.11.2019 r.

f) Uczestnik – osoba biorąca udział w Turnieju,

g) Gracz – osoba biorąca udział w Finale,

h) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

i) Zgłoszenie – formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Organizatora www.rummikub.pl, za pomocą którego zgłasza się chęć uczestnictwa w Turnieju, zgłoszenie musi zostać wysłane do Organizatora w terminie 14 dni przed rozgrywkami. Wszyscy Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

j) Uczestnictwo w Turnieju i Finale jest bezpłatne.

II. Nagrody

1. Dla trzech najlepszych graczy w eliminacjach przewidziane są nagrody w postaci gier planszowych wydawnictwa TM Toys.

2.  Nagrody w Finale dla trzech najlepszych graczy.

a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagrody rzeczowe o wartości 550 zł

b) za zajęcie drugiego miejsca – nagrody rzeczowe o wartości 300 zł

c) za zajęcie trzeciego miejsca – nagrody rzeczowe o wartości 150 zł

III. Zasady uczestnictwa i reklamacje

1. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w Turnieju za zgodą swojego prawnego opiekuna, wyrażoną w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestników lub osób trzecich.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Uczestników Turnieju, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek jak również za skutki ich działań, zachowań czy zaniechań.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy uszkodzenie mienia Uczestników Turnieju osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły lub ich prawni opiekunowie.

5. Za rzeczy zagubione bądź zniszczone w trakcie Eliminacji bądź Finału Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Organizator zastrzega możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Turnieju, przy czym Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie Turnieju w sposób przez siebie uznany, w szczególności poprzez publikację informacji na stronie www.rummikub.pl maksymalnie najpóźniej na 14 dni przed datą Finału.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Mistrzostw Polski  Rummikub jest TM Toys Sp. z o.o.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie odpowiednich przepisów, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych orazRODO.

3. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w zgłoszeniu , w celu realizacji Turnieju zgodnie z Regulaminem oraz doręczania nagród.

4. Wysłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz podmiotom świadczącym Organizatorowi usługi związane z realizacją Mistrzostw m.in., usługi prawne, usługi kurierskie, dostawy systemów informatycznych takich jak: strona internetowa, Facebook, Instagram, poczta elektroniczna.

6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów czy usług Organizatora zgodnie z art. 6 ust 1 RODO).

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu odwołania zgody przez Uczestnika.

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy oraz prowadzenia sprawozdań i działań informacyjnych z tym związanych;

10. Uczestnik ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem umownym. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością realizacji zadania.

12. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

V.  Eliminacje i Finał

1. I Etap – Turnieje eliminacyjne organizowane przez Partnerów trwa do dnia 15 listopada 2019 roku.

2. Celem I Etapu jest wyłonienie max. 40 Uczestników, którzy wezmą udział w Finale.

3. Partner chcący zorganizować Turniej eliminacyjny do Ogólnopolskich Mistrzostw Polski w Rummikub musi zarejestrować się i zgłosić chęć przeprowadzenia turnieju eliminacyjnego w na stronie www.rummikub.pl w terminie do 1.11.2019. Podmioty chętne do zarejestrowania się powinny podać swoje dane:

a) Nazwę

b) adres e-mail

c) adres kontaktowy

d) telefon kontaktowy

e) miejsce rozgrywek

f) proponowaną datę rozgrywek

g) planowaną ilość osób

4. Eliminacje: „Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub” odbędą się 18.10.2019 r. W ramach Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Rummikub zostaną wyłonieni Finaliści, którzy pojadą na Finał do Warszawy. Zasady reguluje odrębny regulamin dostępny na stronie

5. O zakwalifikowaniu się do Finału decyduje miejsce zajęte podczas Turniejów Eliminacyjnych oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Rummikub. Wszelkie szczegóły związane z uczestnictwem w Finałowym Turnieju, zostaną przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w formie mailowej.

6. Lista Uczestników Finału zostanie również opublikowana na stronie www.rummikub.pl.

7. W przypadku, gdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zrezygnuje z udziału w Finale, na jego miejsce wstępuje Uczestnik, który zajął 2gie miejsce podczas eliminacji. Postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji kolejnych Uczestników z udziału w Finale.

8. Szczegółowe informacje przeprowadzenia eliminacje zawarte są w regulaminie „Regulamin eliminacji”.

Szczecin, 1 marca 2019

Aktualizacja: 9 lipca 2019