fbpx
Mistrzostwa Polski Finał

Regulamin

Zgłoś turniej
 1. Postanowienia ogólne
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
   1. Organizator – „TM Toys” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4B w Szczecinie,
   2. Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin Turnieju MISTRZOSTWA POLSKI W RUMMIKUB 2018”,
   3. Turniej odbywa się w następujących etapach:
    1. Eliminacje:
     • Turnieje eliminacyjne organizowane przez Partnerów – aktualna lista znajduje się na stronie www.rummikub.pl
     • Mistrzostwa Szkół w Rummikub w Sztumie, 28.09.2018 r. http://rummikub.sztum.net/
    2. Finał Mistrzostw Rummikub w Warszawie w dniu 06.10.2018r. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – ogród zimowy
   4. Turniej – Ogólnopolski Turniej Rummikub organizowany przez TM Toys sp. z o.o., składający się z dwóch etapów, którego Finał odbędzie się dnia 06.10.2018r. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, do którego zastosowanie znajdują zasady określone w Regulaminie,
   5. I Etap (Eliminacje) – pierwszy etap turnieju, zasady przeprowadzenia tego etapu reguluje Regulamin, jego celem jest wyłonienie max. 64 Uczestników, którzy wezmą udział w Finale,
   6. Finał – drugi etap turnieju, zasady przeprowadzenia tego etapu reguluje Regulamin. Bierze w nim udział 64 Uczestników, w tym: Uczestnicy wyłonieni w (Eliminacje – Rozgrywki organizowane przez Parterów) oraz Uczestnicy wyłonieni w odrębnych rozgrywkach Rummikub (m.in. Mistrzostwa Szkół Rummikub), przeprowadzonych do 31.09.2018 r.
   7. Uczestnik – osoba biorąca udział w Turnieju,
   8. Gracz – osoba biorąca udział w Finale,
   9. Zgłoszenie – formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Organizatora www.rummikub.pl, za pomocą którego zgłasza się chęć uczestnictwa w Turnieju, zgłoszenie musi zostać wysłane do Organizatora w terminie 14 dni przed rozgrywkami.
  2. Wszyscy Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
  3. Wyłącznym sponsorem Turnieju, nagród i upominków jest Organizator.
  4. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne.
  5. Dla wszystkich Graczy przewidziane są upominki.
  6. Dla trzech najlepszych graczy przewidziane są nagrody:
   1. Nagrody w Eliminacjach organizowanych przez Parterów:
    • za zajęcie pierwszego miejsca – gra planszowa Broon Service o wartości 110,00
    • za zajęcie drugiego miejsca – gra Casino -Las Vegas o wartości 80,00 zł
    • za zajęcie trzeciego miejsca – gra Rubik’s Race o wartości 70,00 zł
   2. Nagrody w Finale:
    • za zajęcie pierwszego miejsca – opłacony wyjazd na 10. Mistrzostwa Świata Rummikub w terminie (9-12.11.2018, Jerozolima, Izrael), opłacone przelot oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w Hotelu min. **** z wyżywieniem łączna wartość pobytu 2400 EUR + koszty przelotu dla 2ch osób w 2 strony– łączna wartość nagród – 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych)
    • za zajęcie drugiego miejsca – laptop+ zestaw gier planszowych o wartości – 2500 zł
    • za zajęcie trzeciego miejsca – tablet + zestaw gier planszowych o wartości – 800 zł
  7. Organizator zastrzega możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Turnieju, przy czym Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie Turnieju w sposób przez siebie uznany, w szczególności poprzez publikację informacji na stronie www.rummikub.pl maksymalnie najpóźniej na 14 dni przed datą Finału.
  8. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w Turnieju za zgodą swojego prawnego opiekuna, wyrażoną w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestników lub osób trzecich.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Uczestników Turnieju, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek jak również za skutki ich działań, zachowań czy zaniechań.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy uszkodzenie mienia Uczestników Turnieju osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły lub ich prawni opiekunowie.
  12. Wysłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.
  13. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Turnieju (w szczególności w celu realizacji Turnieju zgodnie z Regulaminem, doręczania nagród), a także na potrzeby wszelkich innych konkursów i turniejów organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
  14. Poprzez wysłanie Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych związanych z działalnością Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
  15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Turnieju i otrzymanie nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  16. Za rzeczy zagubione bądź zniszczone w trakcie Eliminacji bądź Finału Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. I Etap (Eliminacje)
  1. I Etap Turnieje eliminacyjne organizowane przez Partnerów trwa do dnia 30 września 2018 roku. Celem I Etapu jest wyłonienie max. 64 Uczestników, którzy wezmą udział w Finale. Partner chcący zorganizować Turniej eliminacyjny do Ogólnopolskich Mistrzostw Polski w Rummikub musi zarejestrować się i zgłosić chęć przeprowadzenia turnieju eliminacyjnego w na stronie www.rummikub.pl w terminie do 31.08.2018. Podmioty chętne do zarejestrowania się powinny podać swoje dane:
   • Nazwę
   • Adres e-mail
   • Adres kontaktowy
   • Telefon kontaktowy
   • Miejsce rozgrywek
   • Proponowaną datę rozgrywek
   • Planowaną ilość osób
   1. Eliminacje: „Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub” odbędą się 28.09.2018 r. W ramach Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Rummikub zostaną wyłonieni Finaliści, którzy pojadą na Finał do Warszawy. Zasady reguluje odrębny regulamin dostępny na stronie http://rummikub.sztum.net/
   2. O zakwalifikowaniu się do Finału decyduje miejsce zajęte podczas Turniejów Eliminacyjnych oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Rummikub. Wszelkie szczegóły związane z uczestnictwem w Finałowym Turnieju, zostaną przesłane Uczestnikowi przez Organizatora w formie mailowej.
   3. Lista Uczestników Finału zostanie również opublikowana na stronie www.rummikub.pl.
  2. W przypadku, gdy Uczestnik zakwalifikowany do Finału zrezygnuje z udziału w Finale, na jego miejsce wstępuje Uczestnik, który zajął 2gie miejsce podczas eliminacji. Postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku rezygnacji kolejnych Uczestników z udziału w Finale.
 3. Zasady rozgrywania Finału
  1. Ogólne zasady gry i jej cel.
   1. Cel gry
    Jako pierwszy wyłożyć na stół wszystkie kostki ze swojej tabliczki.
   2. Przygotowanie gry
    Każdy gracz otrzymuje jedną tabliczkę, przyczepia do niej nóżki i ustawia przed sobą na stole. Wszystkie kostki kładzie się na środku stołu numerami do dołu i dokładnie miesza. Następnie każdy gracz bierze jedną kostkę. Ten, kto wylosował najwyższą liczbę, będzie rozpoczynał pierwszą partię. Użyte do losowania kolejności kostki wracają na stół, ponownie miesza się wszystkie kostki i ustawia w blokach po 7 kostek (ostatni blok będzie liczył 8 kostek). Następnie sędzia przydziela każdemu graczowi po dwa takie bloki czyli 14 kostek. Gracz ustawia je na swojej tabliczce tak, by nie widzieli ich inni gracze. Reszta kostek stanowi bank. Jeżeli wśród 14 kostek, jakie gracz otrzymał na początku gry, są trzy dublety (kostki o takim samym numerze i kolorze, na przykład dwie czerwone dwunastki, dwie niebieskie dziewiątki i dwie czarne trójki), gracz ma prawo poprosić o ponowne potasowanie i przydzielenie kostek wszystkim graczom.
   3. Układy kostek
    Gra polega na wykładaniu na stół utworzonych przez gracza układów kostek. Mogą to być albo serie albo grupy. Seria składa się z co najmniej trzech kostek o kolejnych numerach w jednym kolorze. Grupa to trzy lub cztery kostki z tym samym numerem w różnych kolorach.
   4. Otwarcie
    Jeżeli gracz, na którego przypada kolejka, zgromadził na swojej tabliczce jeden lub kilka układów o łącznej wartości co najmniej 30 punktów, może wyłożyć je na stół. (Wartością układu jest suma punktów na kostkach, z których się składa.) Nie musi wykładać wszystkich posiadanych grup i serii, o ile wyłożył już 30 punktów. Jeżeli gracz nie ma układów pozwalających na otwarcie, bierze z banku jedną kostkę i do gry przystępuje następny gracz, w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
   5. Manipulacje
    Począwszy od następnej kolejki po wyłożeniu otwarcia, gracz może dokładać kostki ze swojej tabliczki do leżących na stole układów, a także wykonywać manipulacje czyli przebudowywać układy leżące na stole. Musi jednak wyłożyć w każdym ruchu co najmniej jedną kostkę ze swojej tabliczki. Jeżeli nie może tego zrobić, bierze z banku jedną kostkę.
   6. Joker
    W zestawie są dwa jokery. Jeżeli gracz ma na tabliczce jokera, może zastąpić nim każdą kostkę, brakującą do utworzenia serii lub grupy. Joker ma taką samą wartość, jak kostka, którą zastępuje. Jeżeli na stole leży układ z jokerem, a gracz ma na swojej tabliczce kostkę, którą joker zastępuje, może zabrać jokera, a na to miejsce położyć swoją kostkę. Musi jednak w tej samej kolejce wyłożyć jokera w innej serii lub grupie – nie może pozostawić go na swojej tabliczce. Jeżeli na stole leży grupa złożona z dwóch kostek i jokera, można zastąpić go kostką jednego z dwóch brakujących kolorów. Można zastąpić jokera kostką wziętą ze stołu. Można rozdzielać grupy albo serie zawierające jokera. Jeżeli gracz zdobywa jokera przez rozdzielenie leżącego na stole układu albo przez zamienienie go kostką wziętą ze stołu, musi w tym ruchu użyć co najmniej jednej kostki ze swojej tabliczki.
   7. Limit czasu
    Obowiązuje limit czasu – 40 sekund na każdy ruch. Jeżeli gracz rozpocznie manipulację i nie zdąży jej zakończyć przed upływem czasu, musi poukładać kostki na stole tak, jak leżały przed jego ruchem i za karę wziąć z banku 1 kostkę. Gdy gracz nie pamięta, jak leżały kostki przed jego ruchem, musi wziąć ze stołu wszystkie kostki nie należące do prawidłowych układów.
   8. Zakończenie gry
    Gra kończy się, gdy jeden z graczy wyłoży na stół wszystkie kostki ze swojej tabliczki. Zostaje on zwycięzcą. Inni gracze liczą punkty, które pozostały im na tabliczkach i zapisują je ze znakiem minus. Zwycięzca zapisuje ze znakiem plus sumę punktów pozostałych graczy. Jeżeli w chwili zakończenia gry gracz ma na tabliczce jokera, zapisuje się za niego minus 100 punktów. Jeżeli gracz nie wykona pierwszego wyłożenia do chwili, gdy inny z graczy skończy grę, zapisuje mu się minus 100 punktów, o ile nie miał 30 punktów niezbędnych do pierwszego wyłożenia. Jeżeli jednak okaże się, że miał możliwość pierwszego wyłożenia, a tego nie zrobił, zapisuje mu się minus 200 punktów. (Gracz może uniknąć tej kary, jeśli kostkę potrzebną do otwarcia wziął w ostatniej rundzie i zapowiedział, że w następnym ruchu będzie wykładał otwarcie.) Czasami może się zdarzyć, że w banku zabraknie kostek, zanim ktokolwiek zakończy grę. Zwycięzcą zostaje wtedy gracz, który ma najmniej punktów na swojej tabliczce. Pozostali gracze zapisują ze znakiem minus różnicę między wartością posiadanych kostek a wartością kostek zwycięzcy, a zwycięzca sumę punktów pokonanych graczy.
  2. Zasady i system rozgrywania Finału.
   1. Udział w Finale bierze max. 64 Uczestników.
   2. Rozgrywki Finału składają się z trzech rund, a każda runda z czterech partii.
   3. W pierwszej rundzie zawodnicy grają na 16 stolikach, przydzielonych w drodze losowania, po 4 osoby przy stoliku. Jeżeli zgłosi się mniej niż 64 osób, przy maksymalnie trzech stolikach będą grać 3 osoby oraz/lub zmniejszy się liczbę stolików. (Przykładowo: 59 osoby – 14 stolików po 4 osoby, 1 stolik 3 osoby; 58 osób – 12 stolików po 4 osoby, 2 stoliki po 3 osoby itd.).
   4. Graczowi przegrywającemu zapisuje się 0 dużych punktów i tyle małych punktów (ze znakiem minus), ile miał punktów na tabliczce w chwili zakończenia partii. Za wygraną partię gracz otrzymuje 1 duży punkt oraz tyle małych punktów (ze znakiem plus), ile w sumie mieli na tabliczkach przegrywający. Po rozegraniu czterech partii ustala się kolejność na każdym stoliku, licząc najpierw duże punkty (wygrane partie), a następnie bilans małych punktów.
   5. O przydziale graczy do stolików w pierwszej i drugiej rundzie decyduje losowanie. Przy jednym stoliku nie mogą się spotkać osoby, które grały razem w pierwszej rundzie.
   6. Do półfinału awansuje 16 osób, które utworzy 4 stoliki po 4 osoby metodą szwajcarską. Przy jednym stoliku mogą się spotkać osoby, które grały razem w rundzie eliminacyjnej.
    1. 1 stolik – miejsca po eliminacjach 1, 8, 9, 16
    2. 2 stolik – miejsca po eliminacjach 2, 7, 10, 15
    3. 3 stolik – miejsca po eliminacjach 3, 6, 11, 14
    4. 4 stolik – miejsca po eliminacjach 4, 5 12, 13
   7. Do finału awansują czterej zwycięzcy stolików.
   8. Czwarta runda to finał z udziałem czterech graczy.
   9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu.
   10. Jakiekolwiek naruszenia zasad turnieju mogą skutkować wykluczeniem z rozgrywek.
   11. Sędzią głównym turnieju jest Pan Sławomir Wiechowski.
   12. We wszystkich grach obowiązuje limit czasu 40 sekund.
   13. Uczestnik finałów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby FINAŁU (w szczególności w celu przeprowadzania rozgrywek zgodnie z Regulaminem, wręczenia nagród, wyczytywania miejsc, wpisywania punktów do protokółu),  – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
   14. Uczestnik finałów wyraża zgodę na wykonanie i umieszczenie zdjęć w mediach tylko na potrzeby FINAŁU  – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
  3. Dodatkowe informacje.
   1. Za przeszkadzanie w rozgrywkach Finału bądź używanie wulgaryzmów mogą być odejmowane Uczestnikowi punkty. W przypadku nie reagowania na kolejne sankcje Uczestnik może być wykluczony z Turnieju.
   2. Podczas Turnieju nie jest zabronione robienie zdjęć, bądź nagrywanie o ile nie ma to negatywnego wpływu na przebieg rozgrywki, co podlega ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sędziego głównego.
   3. 2 ostrzeżenia naruszenia regulaminu skutkują wykluczeniem z rozgrywek

Pliki do pobrania