fbpx

Regulamin Ligi Stacjonarnej

Postanowienia ogólne

1)    Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a)   Organizator – „TM Toys” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4B w Szczecinie,

b)   Partner lokalny –  osoba, klub, szkoła, stowarzyszenie, które organizuje Ligę w danej miejscowości. Osoba organizująca Ligę, może uczestniczyć w rozgrywkach.  

c)    Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin LIGI RUMMIKUB”,

d)   Liga – to cykl od 6 do 10 kolejek organizowanych przez Partnerów lokalny – aktualna lista znajdować się będzie na stronie www.rummikub.pl  

e)   Uczestnik – osoba biorąca udział w Lidze, który może do ligi dołączyć w dowolnym momencie. Może również zrezygnować w dowolnym czasie.

f)    Runda – 3 lub 4 gry przy 1 stole

g)      Kolejka – jedno z zaplonowanych spotkań ligowych

h)   Zgłoszenie Ligi – formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Organizatora www.rummikub.pl, za pomocą którego zgłasza się chęć zorganizowanie Ligi w swoim mieście.

2)    Wszyscy Uczestnicy Ligi zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

3)   Uczestnictwo w Lidze jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

4)   Sponsorem Ligi, nagród i upominków jest Organizator.

5)   Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne.

6)   Dla trzech najlepszych graczy przewidziane są nagrody przesłane do organizatora przedostatnią kolejką Ligi Rummikub.

7)   Organizator zastrzega możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Ligi, przy czym Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie Ligi w sposób przez siebie uznany, w szczególności poprzez publikację informacji na stronie www.rummikub.pl

8)   Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w Lidze za zgodą swojego prawnego opiekuna, wyrażoną w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

9)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe
z przyczyn leżących po stronie Uczestników lub osób trzecich.

10)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Uczestników Ligi, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek jak również za skutki ich działań, zachowań czy zaniechań.

11)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy uszkodzenie mienia Uczestników Ligi osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły lub ich prawni opiekunowie.

12)Poprzez udział w Lidze Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Ligi (w szczególności w celu realizacji Ligi zgodnie
z Regulaminem, doręczania nagród
), a także na potrzeby wszelkich innych konkursów i turniejów organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

13)    Poprzez wysłanie Zgłoszenia Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych związanych z działalnością Organizatora –  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Lidze i otrzymanie nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

15)    Za rzeczy zagubione bądź zniszczone w trakcie Ligi Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady rozgrywania Ligi

 1. Partner chcący zorganizować Ligę Rummikub w bieżącym roku musi zarejestrować się i zgłosić chęć przeprowadzenia Ligi na stronie www.rummikub.pl
 2. Podmioty chętne do zarejestrowania się powinny podać swoje dane:
  • Nazwa Ligi
  • Osoba kontaktowa
  • adres e-mail
  • Strona WWW
  • Facebook
  • telefon kontaktowy
  • proponowana data Ligi
  • Adres do wysyłki nagród
  • Adres Ligi Rummikub
 3. Liga to cykl 6 lub 10 kolejek w odstępach od 1 do 4 tygodni.
  • Mała Liga składa się z 6 kolejek
  • Duża Liga składa się z 10 kolejek
 4. Kolejka to rozgrywa 2 rundy po 3 lub 4 gry. Co daje łącznie 6 lub 8 gier na jedno spotkanie. Organizator na początku Ligi decyduje o ilości gier podczas Ligi.
 5. W lidze musi uczestniczyć minimum 8 osób w czasie jednej kolejki. Jeśli na spotkanie nie przyjdzie wymagany limit, kolejka jest przekładana na inny termin.
 6. Obowiązują wszystkie „Ogólne Zasady Gry” z czasem na ruch 20, 30, 40 lub 60 sekund.
 7. Czas mierzymy aplikacjami w telefonie:
  • Timer for Board Games (Android)
  • Game Timer (Android)
  • Game Cock (App Store)
 8. Rozgrywki ligowe mogą być prowadzone w wersji:
  • Standard,
  • Twist
  • Expert
  • Bez Jokerów
 9. Organizator może tworzyć tylko stoliki 3 i 4 osobowe.
 10. Po zakończeniu Ligi osoby z trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe od Organizatora. Dodatkowo awans na Mistrzostwa Polski w danym roku otrzyma:
  • z małej Ligi składającej się z 6 kolejek – 1 osoba
  • z dużej Ligi składającej się z 10 kolejek – 2 osoby
 11. Organizator Ligi może zdecydować, że do końcowej tabeli nie będzie liczona:
  • w małej Lidze – 1 kolejka
  • w dużej Lidze – 2 kolejki
 12. Jeśli zwycięzca ligi uzyskał wcześniej kwalifikacje na Mistrzostwa Polski, awans przechodzi na kolejną osobę w tabeli końcowej.
 13. Uczestnik zakwalifikowany do Finału może zrezygnować z uczestnictwa Finale Mistrzostw Polski tylko w dniu zakończenia Ligi. Po wysłaniu informacji o awansach z danej Ligi nie można zmienić osoby zakwalifikowanej na inną osobę.

Schemat rozgrywek

 1. Każdy uczestnik podczas jednej kolejki rozgrywa 2 rundy po 3 lub 4 gry. Co daje łącznie 6 lub 8 gier na jedno spotkanie. Organizator decyduje o ilości gier przy starcie Ligi.
 2. Organizator losuje do stolików tylko przy pierwszej kolejce i pierwszej rundzie. Przy kolejnych kolejkach i rundach, kto z kim gra jest ustalane na podstawie tabeli
  i zajmowanego w nim miejsca.
 3. Organizator tworzy tabelę na podstawie osób, które przyszły na bieżącą kolejkę i uzupełnia po każdej rundzie, aby ustalić kto gra przy którym stole.
 4. Osoby z najwyższych miejsc grają ze sobą. Na przykład: z miejsc 1, 2, 3, 4 grają przy pierwszym stole, osoby z miejsc 5, 6 ,7, 8 grają przy drugim stole. I tak dalej. Osoby nieobecne są pomijane, a następne wchodzą na ich miejsca. Przykład: na spotkanie nie przyszły osoby z miejsc 3 i 7. Stoliki będą wyglądały następująco: 1, 2, 4, 5 i 6, 8, 9, 10.
 5. Po pierwszej rundzie i zdobyciu przez graczy punktów, organizator aktualizuje tabelę i tworzy nowe stoliki na podstawie zajmowanego miejsca w tabeli. Uwagi: osoby z największą liczbą punktów, zawsze grają ze sobą. Może się zdarzyć, że osoby przez całą Ligę mogą grać przy jednym stole.
 6. Organizator stara się stworzyć jak najwięcej stolików 4 osobowych. Jeśli jest to nie możliwe i musimy stworzyć stolik lub stoliki 3 osobowe to tworzymy je dla końcowych miejsc w tabeli. Osoby z najwyższych miejsc zawsze grają w stolikach 4 osobowych.
 7. Za każdą wygraną gracz otrzymują 1 duży punkt, za przegraną zero.
 8. Gracza liczą również małe punkty, czyli punkty z płytek, które zostaną na stojaku po każdej grze.
 9. Ligę wygra osoba, która zgromadzi najwięcej dużych punktów. Remisy rozstrzygamy w następującej kolejności: ilość małych punktów, ilością startów (wygrywa, ten który startował w większej ilości kolejek), w dalszej kolejności organizujemy dogrywkę do 2 zwycięskich partii pomiędzy graczami.
 10. Przykład kolejki przy 2 rundach po 3 gry.
  1. Tworzenie tabeli na podstawie osób, które przyszły na spotkanie.
  2. 3 gry
  3. Wpisujemy wyniki i sortujemy po Dużych i Małych punktach
  4. 3 gry
  5. Wpisujemy wyniki i sortujemy po Dużych i Małych punktach