fbpx

Regulamin Ligi

Postanowienia ogólne

1) Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Organizator – „TM Toys” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4B w Szczecinie,

b) Partner lokalny –  organizator Ligi w danym mieście.

c)  Regulamin – niniejszy dokument pt. „Regulamin LIGI RUMMIKUB 2019”,

d)  Liga – to cykl od 6 do 12 turniejów organizowanych przez Partnerów lokalny – aktualna lista znajdować się będzie na stronie www.rummikub.pl

e)  Turniej – jeden z turniejów organizowanych w ramach Ligi przez Partnera lokalnego.

f)   Uczestnik – osoba biorąca udział w Lidze

g)  Zgłoszenie – formularz rejestracyjny udostępniony na stronie Organizatora www.rummikub.pl, za pomocą którego zgłasza się chęć zorganizowanie Ligi w swoim mieście.

2)  Wszyscy Uczestnicy Ligi zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

3)  Uczestnictwo w Lidze jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

4)  Sponsorem Ligi, nagród i upominków jest Organizator.

5)  Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne.

6)   Dla trzech najlepszych graczy przewidziane są nagrody przesłane do organizatora przedostatnią kolejką Ligi Rummikub.

7)   Organizator zastrzega możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Ligi, przy czym Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie Ligi w sposób przez siebie uznany, w szczególności poprzez publikację informacji na stronie www.rummikub.pl

8)   Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w Lidze za zgodą swojego prawnego opiekuna, wyrażoną w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

9)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe
z przyczyn leżących po stronie Uczestników lub osób trzecich.

10)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Uczestników Ligi, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek jak również za skutki ich działań, zachowań czy zaniechań.

11)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy uszkodzenie mienia Uczestników Ligi osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły lub ich prawni opiekunowie.

12)  Poprzez udział w Lidze Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Ligi (w szczególności w celu realizacji Ligi zgodnie
z Regulaminem, doręczania nagród
), a także na potrzeby wszelkich innych konkursów i turniejów organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

13)  Poprzez wysłanie Zgłoszenia Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych związanych z działalnością Organizatora –  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Lidze i otrzymanie nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

15)  Za rzeczy zagubione bądź zniszczone w trakcie Ligi Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

Zasady rozgrywania Ligi

1)   Liga organizowana przez Partnerów trwa do dnia:

a)    1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

b)    1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

c)  1 stycznia do 30 września 2021 roku.

2)   Partner chcący zorganizować Ligę Rummikub w roku 2019 i 2020 musi zarejestrować się i zgłosić chęć przeprowadzenia Ligi na stronie www.rummikub.pl w terminie
do 31 września 2019 roku.  W roku 2021  do 31 marca tegoż roku.

3)   Podmioty chętne do zarejestrowania się powinny podać swoje dane:

 1. Nazwę
 2. adres e-mail
 3. adres kontaktowy
 4. telefon kontaktowy
 5. miejsce rozgrywek
 6. proponowana data minimum 6 turniejów.

 

Schemat „Zajętego Miejsca”

Ten system sprawdza się do maksymalnie 16 osób.

Losujemy miejsca przy stołach dowolna metodą przy pierwszym turnieju. Przy kolejnych turniejach, osoby z miejsc muszą być rozstawieni.

 

 1. TOP 16 – w turnieju może wziąć od 8 do 16 osób

Przy 8 osobach tworzymy 2 stoły 4 osobowe. Każdy stół rozgrywa 2 partie.
Z każdego stolika do finału przechodzą 2 osoby i gają w finale 2 gry o miejsca 1-4.

Osoby przegrane grają 2 gry w finale pocieszenia o miejsca 5-8. Organizator po 4 partiach sporządza tabelę i informuje o zajętym miejscu.

W Turnieju 8 osobowym zwycięzca otrzymuje:

 1. 1 miejsce – 9 punktów (liczba uczestników +1),
 2. 2 miejsce – 7 punktów
 3. 3 miejsce – 6 punktów
 4. 4 miejsce – 5 punktów
 5. 5 miejsce – 4 punktów
 6. 6 miejsce – 3 punktów
 7. 7 miejsce – 2 punktów
 8. 8 miejsce – 1 punktów

Przy 16 osobach – tworzymy 4 stoły 4 osobowe. Każdy stół rozgrywa 2 partie. Zwycięzcy stolików grają w finale o miejsca 1-4, osoby z 2 miejsc grają o miejsca 5-8, osoby z 3 miejsc grają o miejsca 9-12, a osoby z 4 miejsc grają o miejsca 13-16. Punktacji przyznawana w Turnieju jest zależna od ilości Uczestników biorących udział w Turnieju.

W Turnieju 16 osobowym zwycięzca otrzymuje:

 1. 1 miejsce – 17 punktów (liczba uczestników +1),
 2. 2 miejsce – 15 punktów
 3. 3 miejsce – 14 punktów i tak dalej

 

Schemat „Punktowy”

Ten system sprawdza się przy dużej i małej liczbie osób.

Turniej np. dla 32 osób – przydzielamy uczestników do 3-4 osobowych stolików według rankingu (przy pierwszym turnieju w wyniku losowania).

Organizator decyduje ile uczestnicy będą mieli partii (minimum 4 – maksimum 8)

np.

uczestnicy rozegrają 2 tury po 4 gry = 8 gier.

lub

uczestnicy rozegrają 2 tury po 3 gry = 6 gier.

lub

uczestnicy rozegrają 2 tury po 2 gry = 4 gry.

 

Za każdą wygraną otrzymują punkty. Po rozegraniu 2/3/4 gier organizator tworzy małą tabelę i przydziela graczy do następnej tury według zajętego miejsca po pierwszej turze. Gracze najlepsi, którzy zdobyli najwięcej punktów grają ze sobą.

Pierwszy stolik – gracze z miejsc 1-4

Drugi stolik – gracze z miejsc 5-8

i tak dalej.

Po zakończeniu 2 tury, organizator zlicza wszystkie zdobyte punkty z 1 i 2 tury i podaje wyniki i zdobyte punkty.

 

Organizator Ligi może przyjąć następujące zasady liczenia punktów:

 

Ilość zdobytych punktów zależy od ilości uczestników.

W turnieju np. 24 osobowym zwycięzca otrzymuje:

 1. 1miejsce – 25 punktów (liczba uczestników +1),
 2. 2 miejsce – 23 punktów

lub

Sumujemy zdobyte duże i małe punkty z całej kolejki do tabeli. Gracze zdobywają punkty tylko za zwycięstwa. Ligę wygra osoba, która zgromadzi najwięcej dużych punktów. Remisy rozstrzygamy, ilością startów (wygrywa, ten który startował w większej ilości kolejek), w dalszej kolejności organizujemy dogrywkę do 2 zwycięskich partii.