fbpx

Regulamin Ligi

Postanowienia ogólne

1)    Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

2)    Wszyscy Uczestnicy Ligi zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

3)   Uczestnictwo w Lidze jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

4)   Sponsorem Ligi, nagród i upominków jest Organizator.

5)   Uczestnictwo w Lidze jest bezpłatne.

6)   Dla trzech najlepszych graczy przewidziane są nagrody przesłane do organizatora przedostatnią kolejką Ligi Rummikub.

7)   Organizator zastrzega możliwość przerwania, zmiany lub odwołania Ligi, przy czym Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie Ligi w sposób przez siebie uznany, w szczególności poprzez publikację informacji na stronie www.rummikub.pl

8)   Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w Lidze za zgodą swojego prawnego opiekuna, wyrażoną w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

9)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe
z przyczyn leżących po stronie Uczestników lub osób trzecich.

10)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania Uczestników Ligi, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek jak również za skutki ich działań, zachowań czy zaniechań.

11)   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy uszkodzenie mienia Uczestników Ligi osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek. Za wszelkie wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły lub ich prawni opiekunowie.

12)Poprzez udział w Lidze Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Ligi (w szczególności w celu realizacji Ligi zgodnie
z Regulaminem, doręczania nagród
), a także na potrzeby wszelkich innych konkursów i turniejów organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

13)    Poprzez wysłanie Zgłoszenia Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych związanych z działalnością Organizatora –  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Lidze i otrzymanie nagrody. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

15)    Za rzeczy zagubione bądź zniszczone w trakcie Ligi Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady rozgrywania Ligi

  1. Nazwa Ligi
  2. Osoba kontaktowa
  3. adres e-mail
  4. Strona WWW
  5. Facebook
  6. telefon kontaktowy
  7. proponowana data minimum 6 turniejów.
  8. Adres do wysyłki nagród
  9. Adres Ligi Rummikub

Schemat rozgrywek

Przykład: na spotkanie nie przyszły osoby z miejsc 3 i 7. Stoliki będą wyglądały następująco: 1, 2, 4, 5 i 6, 8, 9, 10.

Uwagi:

Ligę wygra osoba, która zgromadzi najwięcej dużych punktów. Remisy rozstrzygamy w następującej kolejności: ilość małych punktów, ilością startów (wygrywa, ten który startował w większej ilości kolejek), w dalszej kolejności organizujemy dogrywkę do 2 zwycięskich partii pomiędzy graczami.